Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 37364
Aktualizacja: 11-09-2020
Świadczenia wychowawcze 500+ nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Wniosek można pobrać i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Zwycięstwa 6 w pokojach nr 3, 4, 5 w godzinach  800 – 1530  oraz przez Internet.

Informacji udzielamy pod numerem telefonu:

48 612 40 50 lub 48 384 82 52.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195)

Świadczenie wychowawcze – program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia.

Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, którym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł netto, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wnioski te należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie).

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w GOPS a organ przekaże dokumentację według właściwości do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia. Nie dotyczy to członków rodzin wyjeżdżających lub przebywających poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:

  • prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji,

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,

  • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,

  • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2016,

  • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

  • zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

    Link do zewnętrznej strony z wzorem wniosku: Wzór Wniosku 500+

Wytworzył: Przemysław Inglot
Opublikowal: Przemysław Inglot
Data publikacji: 31-07-2017
Data modyfikacji: 31-07-2017
Ilość wyświetleń: 2108
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się