Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 24163
Aktualizacja: 20-08-2019
Zakres działania GOPS

 

1.KTO I KIEDY MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK Z POMOCY SPOŁECZNEJ :

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz.U. z dnia 16 stycznia 2016r. Poz. 930/

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości

2. POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA :

przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń

 • pracy socjalnej

 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej

 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej

 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych

 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
  3. POMOCY SPOŁECZNEJ UDZIELA SIĘ OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI Z POWODU:

 • ubóstwa

 • sieroctwa

 • bezdomności

 • bezrobocia

 • niepełnosprawności

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby

 • przemocy w rodzinie

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą , które otrzymały status uchodźcy

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • alkoholizmu lub narkomanii

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

4. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ:

świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny celowy

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuacje nauki

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd

świadczenie niepieniężne

 • praca socjalna

 • bilet kredytowany

 • składki na ubezpieczenie zdrowotnej

 • składki na ubezpieczenie społecznej

 • pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • interwencja kryzysowa

 • schronienie

 • posiłek

 • niezbędne ubranie

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkani, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

 • mieszkanie chronione

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

5. KOMU PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE :

1.osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 634 zł 

2. osobie w rodzinie , w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514

3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej .lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

6.CO NALEŻY ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ:
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego a także mogą być udzielane z urzędu. Klient może zwrócić się z prośbą o pomoc bezpośrednio do pracownika socjalnego odpowiedzialnego za dany rejon opiekuńczy, który zobowiązany jest do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania tej osoby . Pracownik socjalny poinformuje klienta o przysługujących mu formach pomocy społecznej oraz o dokumentach jakie musi dołączyć aby uzyskać pomoc.

 

W CELU SKORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE WNIOSKU ORAZ NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

 

 • zaświadczenie o dochodach netto osiągniętych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc;

 

 • zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych;

 

 • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

 

 • decyzje właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty strukturalnej oraz socjalnej;

 

 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego;

 

 • decyzje zasiłku rodzinnego( ksero)

 

 • decyzje Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego i Zasiłku dla Opiekuna;

 

 • decyzje z funduszu alimentacyjnego;

 

 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

 

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;”(ksero)

 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki
  w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

 • decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne;

 

 • oświadczenia o stanie majątkowym

 

 • zaświadczenia o:

- wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację
o wysokości:

1) przychodu;

2) kosztów uzyskania przychodu;

3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6) należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

- wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych
w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 • Zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskaniu dochodu:

- w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia
z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

 • kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

- w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Opublikowal: Przemysław Inglot
Data publikacji: 07-03-2017
Data modyfikacji: 07-03-2017
Ilość wyświetleń: 782
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale
grafika
Wprowadzono: 05-10-2016 | 
grafika
Wprowadzono: 26-01-2018 | Joanna Struzik